Subsidie zonnepanelensportaccommodaties

Subsidie zonnepanelen sportaccomodaties

Deze subsidieregeling gaat op 4 januari 2016 om 09:00 open. Aanvragen via uw DigiD!

rijksoverheid 2

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Een aanvraag voor subsidie kan ingediend worden vanaf 4 januari 2016 vanaf 09.00 uur. De subsidieregeling is op 1 september 2015 gepubliceerd in de Staatscourant en in werking getreden.

Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Voor wie?

Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging.

Voor sportverenigingen geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond; er wordt een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend.

Het is mogelijk dat een subsidieaanvraag door een intermediair namens een sportvereniging of sportstichting wordt ingediend. De subsidie komt echter direct terecht bij de sportvereniging. De subsidie is namelijk gekoppeld aan specifieke investeringen voor specifieke sportaccommodaties.

Subsidie

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht.

Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet in aanmerking.

Digitaal aanvragen via mijn.rvo.nl

De aanvraag verloopt digitaal via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 1 nodig. Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket, dus regel dit op tijd. Bekijk via onderstaande download het stappenplan voor het aanvragen van de subsidie.

Budget

Het beschikbare subsidiebudget voor 2016 is € 6 miljoen. De subsidieregeling loopt 5 jaar. Er wordt jaarlijks een budget van 6 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Indieningstermijn

De subsidieaanvraag staat open tot 31 december 2016, 17:00 uur. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Bron: rvo.nl

Downloads:

  1. Formulier Verklaring de-minimissteun
  2. Stappenplan online aanvragen EDS

Verklaring de-minimis

Wanneer overheden steun aan ondernemingen willen verlenen kan deze steun ervoor zorgen dat de concurrentieverhoudingen worden verstoord. Dit kan ongunstig zijn voor het handelsverkeer.

Het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) legt beperkingen op aan de mogelijkheden om steun te geven (artikel 107 en 108 VWEU).

In de de-minimisverordening (Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013) verklaart de Europese Commissie dat steunmaatregelen (zoals subsidieverlening) tot een bepaalde drempel het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloeden en de mededinging niet vervalsen. Daarom wordt dit niet beschouwd als staatssteun in de zin van het VWEU.

De overheden controleren of bij de steunverlening aan uw onderneming aan de eisen van de de-minimisverordening is voldaan. Met deze verklaring geeft u aan dat met de huidige subsidieverlening aan uw onderneming de steundrempels niet worden overschreden.