Stimulering Duurzame Energieproductie- SDE+ 2016

SDE+ 2016

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling staat open voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in verschillende categorieën.

Bekijk per categoriBiomassaGeothermieWaterWind (land, meer en dijk) en Zon wat u nodig heeft voor uw aanvraag SDE+. Ook kent de SDE+ de categorie Wind op Zee, die haar eigen budget heeft.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.

SDE+ 2016

In de Kamerbrief van 7 december 2015 staan de plannen voor de SDE+ 2016. Het beschikbare SDE+ budget in 2016 is circa 8 miljard euro. Dit budget is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015 en is exclusief de tender voor de uitrol van Wind op Zee.

SDE+ 2016 op hoofdlijnen

 • Er zijn twee openstellingsrondes met elk een integraal budgetplafond. De eerste ronde kent een budget van € 4 miljard.
 • In de ‘vrije categorie’ kunnen (toekomstige) hernieuwbare energieproducenten hun subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten per kilowattuur. De initiatiefnemers kunnen hierdoor de subsidieaanvraag nog meer toespitsen op hun businesscase.
 • Geen SDE+ subsidie voor invoeding van hernieuwbare elektriciteit als de prijs van elektriciteit zes uur of langer negatief is. Kleine projecten evenals projecten waaraan subsidie is verleend en waarvan de aanvraag vóór 1 december 2015 is ingediend zijn van deze nieuwe bepalingen uitgesloten.

Openstellingsrondes SDE+ 2016

Ronde 1 Ronde 2 Fasegrenzen
elektriciteit en/of warmte €/kWh
Fasegrenzen
hernieuwbaar gas €/kWh*
01-03-2016:9.00u 30-08-2016:9.00u 0,090 0,064
07-03-2016:17.00u 05-09-2016:17.00u 0,110 0,078
14-03-2016:17.00u 12-09-2016:17.00u 0,130 0,092
21-03-2016:17.00u tot 31-03-2016:17.00u 19-09-2016:17.00u tot 29-09-2016:17.00u 0,150 0,106

*Hernieuwbaar gas telt niet volledig mee voor de Europese duurzame energie doelstellingen. De fasegrenzen zijn gecorrigeerd met een factor 0,706.

Wijzigingen in 2016

Per SDE+ categorie zijn er wijzigingen ten aanzien van 2015. Om welke wijzigingen het gaat kunt u na publicatie van de ministeriële regelingen op deze webpagina lezen. Ook verschijnt dan de brochure SDE+ 2016 – Zo vraagt u subsidie aan voor de productie van duurzame energie’. Een aantal wijzigingen is onder andere:

 • Voor het opstellen van de windenergie-opbrengstberekening wordt een maximale gemiddelde windsnelheid voorgeschreven op basis van de SDE+ Windviewer.
 • In geval er sprake is van vervanging bij de Wind op land categorieën wordt uitsluitend subsidie verstrekt als de oude (bestaande) molen op het moment van vervanging minimaal 15 jaar heeft gedraaid en/of de nieuwe molen minimaal 1 MW groter is dan de oude (bestaande) molen. De vervangingscategorie van 2015 vervalt hiermee.
 • De categorie Geothermie ≥ 500 meter wordt uitgebreid. Gebruik van bestaande olie-en gasputten en het boren van een extra put worden toegestaan.
 • De wettelijke verankering van de duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa wordt naar verwachting in 2017 afgerond. Tot die tijd zal in de SDE+ handhaving gebaseerd zijn op een rapportageverplichting.
 • De subsidieduur van de categorie Ketel op houtpellets voor industriële stoomproductie ≥ 10 MWth wordt verkort van 12 jaar naar 8 jaar.
 • De ondergrens voor de categorie Zonthermie wordt aangepast van 100 m2naar 200 m
 • Voor zon-PV projecten waarbij een aanvrager verdeeld over meerdere aanvragen meer dan 500 kWp aanvraagt, wordt een haalbaarheidsstudie verplicht. Voor deze categorie blijft de grootverbruikersaansluiting verplicht.

Windviewer

Bij een aanvraag voor SDE+-subsidie voor windenergie is sinds 2015 het windrapport een verplichte bijlage. Onderdeel van het windrapport is een windenergie-opbrengstberekening op basis van de gemiddelde windsnelheid. Voor het opstellen van de windenergie-opbrengstberekening wordt voor de SDE+ 2016 een maximale gemiddelde windsnelheid op basis van de SDE+ Windviewer voorgeschreven.

Wilt u uw windenergie-opbrengst berekenen? Maak dan gebruik van de Windviewer. Deze tool geeft voor iedere locatie in Nederland op elke hoogte, vanaf 20 tot en met 160 meter, de gemiddelde windsnelheid weer. In de Windviewer aangeduid als windsnelheid. Deze windsnelheid is gebaseerd op de KNMI winddata over de periode 2004-2013.

Voor zonnepanelen kunt u in 2016 SDE+ subsidie aanvragen:

 • Hernieuwbare elektriciteit – Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen ≥ 15 kWp (kilowattpiek, 1 kilowatt-piek is 1000 watt-piek)

Omgevingsvergunning

Indien de zonnecollectoren of –panelen niet op een dak geplaatst worden maar in een veldopstelling of aan een gevel (in het zicht), dan zal een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist zijn. Voor meer informatie met betrekking tot het vereiste van een omgevingsvergunning, zie Omgevingsloket.

Verklaring eigenaar

Doet u een aanvraag en bent u niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. De eigenaar verklaart hierin dat hij toestemming geeft om de productie-installatie op de beoogde locatie te installeren en te exploiteren. Dit geldt voor alle categorieën productie-installaties.

Zon-PV

De categorie zon-PV ≥ 15 kWp wordt ook in 2016 alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80A).

Met het verzwaren van een bestaande aansluiting of het aanleggen van een nieuwe grootverbruikersaansluiting gaan hoge kosten gepaard. De kosten kunnen oplopen tot € 20.000 of meer en houden verband met het totale nominale vermogen van de productie-installatie. Hoe groter het nominale vermogen hoe hoger de kosten zullen zijn. Voor een gedetailleerde prijsindicatie raden wij u aan contact op te nemen met uw netbeheerder.

Kleinschalige systemen worden in de SDE+ niet gesubsidieerd. Eigenaren van deze systemen kunnen de verbruikte en geleverde elektriciteit salderen en worden door de aldus vermeden leveringskosten, energiebelasting en eventuele btw in voldoende mate gestimuleerd.

Dutch Green Energy verzorgt graag het hele subsidietraject voor u. 

Rekenvoorbeelden Zon SDE+ 2015

Bron: Rijksdienst voor ondernemend Nederland